Vakıf Duyuruları

Sempozyuma Davet

Sempozyuma Davet

Dünyada ve Türkiye'de Yerel Yönetimler Alanında Önemli Değişiklikler Yaşanıyor. 

Değişim ... Devamını Oku...

Teşekkür

Teşekkür

Değerli Dostlar, Sevgili Ankaralılar, Ankara Sevdalıları,

Başkent Ankaramızın seçkin kuru... Devamını Oku...

Yenimahalle Belediyesi Ziyareti

Yenimahalle Belediyesi Ziyareti

Ankara Enstitüsü Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin ÖZASLAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri... Devamını Oku...

Sayfamız Yenilendi.

Sayfamız Yenilendi.

Yenilenen arayüzyle web sayfamız yayında. Artık daha fazla içerik ve kullanım kolaylığın... Devamını Oku...

Previous
Next

Hava Durumu

Hava, 14 Kasım
Ankara’deki Hava Durumu
+5

Yük.: +14° Düş.: +6°

Nem: 93%

Rüzgar: E - 6 KPH

ANKARA ENSTİTÜSÜ VAKFI

RESMİ SENEDİ

 

 

KURULUŞ

 

MADDE- 1 : Yasalar ve bu Resmi Senet maddeleri çerçevesinde ; “ANKARA ENSTİTÜSÜ VAKFI” adı altında tüzel kişiliği olan, bağımsız bir vakıf kurulmuştur. Vakfın kururcuları ve adresleri bu senedin 32. maddesinde belirtilmiştir. Vakfa çalışmalarda ve resmi yazışmalarda kısaca “ANKARA VAKFI” denilecektir.

 

 

VAKFIN MERKEZİ

 

MADDE- 2 : ANKARA VAKFI’nın merkezi Kuloğlu Sokak NO.13, Çankaya, Ankara’dadır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde,  yetkili makamların izni ile yurt içinde ve dışında temsilcilikler açabilir.

 

 

VAKFIN AMACI

 

MADDE- 3 :              VAKFIN amacı; Türkiye’nin önemli siyasal ekonomik ve kültürel kararlarının merkezi olan başkent Ankara’yla ilgili verileri derleyerek geleceğe dönük araştırmalar yapmak, bu konularda çalışma yapacaklara yardımcı olmak Ankara’nın kültürel birikimini değerlendirmek, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemektir.

 

Vakıf, bu amaca gerçekleştirmek için yurt içinde olduğu gibi, yetkili makamlardan izin almak koşuluyla yurtdışındaki benzer çalışmalar yapan kişi ya da kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

 

 

T.C. Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1.10.1993 gün, Esas No: 1993/798 Karar No: 1993/617 ilamı ile tescil edilmiştir.

 

 

VAKFIN GÖREVLERİ

 

MADDE- 4 (yeni şekil) 3 Haziran 1998’de yapılan Kurucular Kurulu’nda kararlaştırılmış ve T.C. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 7.10.1998 gün, Esas No: 1998/450, Karar No: 1998/564 kararıyla tescil edilmiştir.

 

Vakıf amacının gerçekleşmesi için öncelikle aşağıdaki temel görevleri yapar:

 

A: ANKARA ARŞİV VE KİTAPLIĞI:

 

a)    Kitap ve sürekli yayınların derleme ve değerlendirilmesi, gelişmiş ve çağdaş teknolojiye uygun bu kitaplığın ve arşivin kurulmasının sağlanması

 

b)    Ankara’nın ekonomik, toplumsal tarihi ve kültürü bakımından önem taşıyan, özel ellerdeki ve kamu kuruluşlarındaki arşiv malzemesi ve kitapların saptanması, dökümlerinin yapılması.

 

c)    Katalogların çıkartılması, belli başlı yayınları kapsayan ayrıntılı bibliyografların hazırlanması ve yayınlanması.

 

d)    Gerekli kitapların kopya ve mikrofilmlerinin çıkartılması.

 

e)    Ankara arşivinin, belge, film, harita, gravür, nota, plak ve basın küpürlerinin derlenmesi ve değerlendirilmesi.

 

f)     Arşiv ve kitaplık malzemelerinin sergilenmesi, kullanıma açılması.

 

g)    Kitap, broşür, yıllık, dergi, bülten, kartpostal ve benzeri yayınların gerçekleştirilmesi

 

 

B: ANKARA ŞEHİR TARİHİ MÜZESİ:

 

a)    Resim, fotoğraf, film, belge ve benzeri araçlar yoluyla Ankara kentinin gelişimini geniş kitlelerin izlenmesinin ve yararlanmasının sağlanması.

 

b)    Ankara kentine özgü doğal, kültürel, folklorik ve tarihsel malzemenin sergilenmesi.

 

c)    Resimlerle, fotoğraflarla Ankara Galerisi’nin düzenlenmesi.

 

d)    Ankara ile ilgili filmleri toplanması, gösterilmesi, dokümanter filmler, radyo ve televizyon programlarının hazırlanması ya da hazırlanan film ve programlar için danışmanlık hizmetinin verilmesi.

 

e)    Bir Ankara Evi’nin yeniden yaşatılması.

 

f)     Ankara’ya ilişkin yeni plan ve projelerin sergilenmesi.

 

 

C: ANKARA BİLGİ BANKASI:

 

Ankara ile ilgili tüm tarihsel ve güncel verilerin ve projeksiyonların yer alacağı bilgilerin derlenmesi ve kullanılmasının sağlanması.

 

 

D: ANKARA KONFERANSLARI VE SEMİNERLERİ:

 

Ankara’ya ilişkin konferanslar, iç ve dış katılımlı seminerler, panel ve sempozyumlar düzenlenmesi, kurslar ve yaz okulları açılması.

 

 

E: ANKARA’YLA İLGİLİ YARIŞMALAR VE ÖDÜLLER

 

Ankara ile ilgili araştırma ve sanatsal çalışmaları teşvik için yarışmalar düzenlenmesi.

 

F: Bütün bu amaçlarla sözel arşiv hizmetlerinin gerçekleşmesi

 

 

G. ANKARA FUAR VE SERGİLERİ:

 

Belirli zamanlarda devamlılık sağlayacak şekilde fuar ve sergileri açılması.

 

 

H: ANKARA FESTİVAL VE ŞENLİKLERİ:

 

Her yılın belirli bir döneminde Ankara’da bir festival düzenlenmesi, uluslararası ilişkilerin bütünleşeceği bu festivalin yanı sıra küçük şenliklerin düzenlenmesi.

 

I: Tarih, arkeoloji, mimari, imar, doğal çevre, şehircilik, yerel yönetim, kent hukuku, ekonomi ve toplumsal araştırmalar yapmak ve yaptırmak. Bu konularda araştırma yapacaklara destek vermek.

 

Ankaralılara, yurttaşlık, insan hakları, kadın ve çocuk hakları, yerel yönetim ve yerel demokrasi konularında araştırmalar yapmak, yaptırmak, eğitim, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlemek.

 

Ankara’daki tarih ve kültür değeri olan yapıların korunması ve yaşatılması için projeler hazırlatmak ve uygulamalara destek sağlamak. Bu konularda kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

 

 

VAKFIN MAL VARLIĞI

 

MADDE- 5:   Vakfın kurulu mal varlığı kurucular tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan 300.000.000 TL’dir

 

 

VAKFIN GELİRLERİ

 

MADDE- 6:   Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

 

a)    Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi amacıyla yapılan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen her türlü nakit, menkul mal, değerli evrak ve benzeri değerler ile gayrimenkul mal bağışı, yardım, vasiyetler ve ölüme bağlı gelirler,  

 

b)    Vakıf tarafından düzenlenecek etkinliklerden elde edilecek gelirler;

 

-      Gösteriler, sergiler, konuşmalar, kurslar, şenlikler ve paneller gibi etkinliklerde satılacak bilet gelirleri alınacak yardımlar,

 

-      Yayınların satış bedelleri, alınacak ilan ve reklâmlardan sağlanacak gelirler,

 

-      Bastırılacak pulların satışından sağlanacak gelirler,

 

-      Ankara ile ilgili fotoğraf, film, video, kartpostal, harita, maket ve poster gibi gereçlerin üretimi ve satışından ya da kirasından elde edilecek gelirler,

 

-      Vakıf faaliyetlerine ilişkin radyo, televizyon yayınlarından sağlanacak gelirler,

 

c)    Vakıf mal varlığından her türlü taşınmaz mallarla araçların satışı, kirası ve koleksiyonundan birden fazla sayıdaki malzemenin gerektiğinde satışından elde edilecek gelirler,

 

d)    Vakıf amaçlarına aykırı düşmemek şartıyla Vakıf Yönetim Kurulu’nun uygun bulacağı diğer gelirler.

 

MADDE- 7:   Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfın yıllık gelirlerinden yönetim ve idame masraflarını, ihtiyat ya da Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara sarf ya da tahsise yetkilidir. Ancak bu harcamalar Vakıf gelirlerinin %20’sini geçemez. Bu hizmetlere tahsis edilen gelirlerin tamamının yıl içinde sarfı zorunlu değildir.

                       

Yukarıda belirtilen yönetim, idame masrafları ile yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan Vakıf gelirlerinin tümü Vakfın amaçlarına tahsis sarf edilir.

 

 

VAKIF ORGANLARI

 

MADDE- 8:   Vakıf aşağıda belirtilen organlardan kurulur.

A-   Onur Kurulu

B-   Kurucular Kurulu

C-   Yönetim Kurulu

D-   Danışma Kurulu

E-   Denetim Kurulu

 

 

  1. A.   Onur Kurulu:

MADDE- 9:   Onur Kurulu Vakıf çalışmalarını etkinleştirecek, ülke içinde ve dışında maddi ve manevi desteği ve dayanışmayı güçlendirecek, ulusal ve uluslararası düzeyde ün yapmış kişilerden Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır. Onur Kurulu’na seçilen kişilerin sayısı ve bu üyelerin süresi sınırlanmamıştır.

 

 

  1. B.   Kurucular Kurulu:

 

 

MADDE- 10(yeni şekil)28 Kasım 2007’de yapılan Kurucular Kurulu’nda kararlaştırılmış ve T.C. Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11.12.2007 gün, Esas No: 2007/241, Karar No: 2007/425 kararıyla tescil edilmiştir.

 

MADDE- 10: Kurucular Kurulu şu üyelerden oluşur:

 

a)    Kurucular,

 

b)    Vakfın kurulmasından sonra, Vakfa para, taşınır ve taşınmaz mal ve diğer ekonomik değerler tahsis ederek veya Vakfın izlediği amaçlara bilgi, tercüme ve hizmetleriyle katkıda bulunarak veya bulunacağı anlaşılanlardan 01/01/2002 tarihine kadar Kurucular Kurulu üyeliğine kabul edilenler. Kurucular Kurulu üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle eksilmesi halinde boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun kararıyla seçilenler.

 

c)    Onur Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri Genel Kurul görüşmelerine ancak oy kullanamazlar.

 

MADDE- 11: 

 

a)    Kurucular Kurulu, iki yılda bir kere Yönetim Kurulu’nun daveti ile olağan olarak toplanır. Toplantı 10. Maddenin (a) ve (b) fıkralarındaki üyelerin en az yarıdan bir fazlasının katılımı ile gerçekleşir. Bu sağlanamadığı takdirde en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı düzenlenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

 

b)    Kurucular Kurulu kendi içinden bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçtikten sonra toplantı yapar.

 

c)    Kurucular Kurulu kararlarında salt çoğunluk yönetimi uygulanır. Oylamalarda eşitlik halinde Başkanın, olmadığı zamanda Başkan Yardımcısının oyuna üstünlük tanınır.

 

d)    Olağanüstü Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu tam sayısının 2/3’ünün olumlu kararı ile toplanır.

 

MADDE- 12: Kurucular Kurulunun Görevleri

                       

a)    Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçer.

 

b)    Yönetim Kurulu çalışmalarını değerlendirir, yönlendirici kararlar alır.

 

c)    Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir- gider hesaplarını inceler ve Yönetim Kurulunu ibra eder.

 

d)    Vakıf Senedi’nde yapılan gerekli değişiklikleri karar bağlar.

 

e)    Vakfa girecek yeni üyeleri onar, gerektiğinde senet hükümleri uyarınca üyelik sıfatına son verilmesini karara bağlar.

 

 

  1. C.   Yönetim Kurulu:

 

MADDE- 13: Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfın yönetimini ve çalışmalarını gerçekleştirecek tek yetkili organdır.

 

MADDE- 14: (yeni şekil)  3 Haziran 1998’de yapılan Kurucular Kurulu’nda kararlaştırılmış ve T.C. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 7.10.1998 gün, Esas No:1998/450 Karar No.1998/564 kararıyla tescil edilmiştir.

 

Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu tarafından yapılacak seçimle oluşur. Yönetim Kurulu’nun üyeleri aşağıda belirtilen esaslara göre seçilir.

 

a)    Yönetim Kurulu göre süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu’nun üçte biri her iki yılda seçimle değişir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üye ve görevlileri tekrar aday olabilir.

b)    Kurucular Kurulu’nda en fazla oy alan 9 kişi Yönetim Kurulu’nun asil üyelerindir. Bu üyelikler ancak ölüm, temyiz kudretini devamlı olarak kaybetme veya istifa hallerinde boşalabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerden sonra en çok oy alan 4 kişi Yönetim Kurulu yedek üyesi olurlar.

c)    Yönetim Kurulu görev bölümü yapmak üzere, üye tam sayısının 2/3’ünün katılmasıyla yapılacak ilk toplantısında, asil üyeler arasından gizli oy ve salt çoğunlukla, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer.

 

MADDE- 15:  Yönetim Kurulu, yılda en az 4 kez toplanır. Ayrıca en az üç üyenin yazılı isteği üzerine ya da Başkanın daveti ile olağan üstü olarak toplanır. Olağan toplantı çağrıları yazılı olarak yapılır. Olağanüstü toplantıların en az 7 gün önceden taahhütlü mektupla duyurulması gerekir. Ancak bütün üyelerin yazılı mutabakatı halinde süre ve mektup koşulu aranmaz.

 

MADDE- 16: (yeni şekil) 3 Haziran 1998’de yapılan Kurucular Kurulu’nda kararlaştırılmış ve T.C. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 7.10.1998 gün, Esas No:1998/450 Karar No.1998/564 kararıyla tescil edilmiştir.

                       

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üye sayısının yarısından bir fazlasıyla alınır. Vakıf Senedi’nin değiştirilmesi ya da Vakıf mallarının tasfiyesi ile ilgili kararlar için en az 7 üyenin olumlu oyu gerekir.

 

MADDE- 17: Vakıf çalışmalarının koordinasyonundan ve Vakfın idari işlerinden Genel Sekreter sorumludur.

 

MADDE- 18: Yönetim Kurulu toplantılarına; arka arkaya 2 veya yılda 3 toplantıya katılmayan VE Yönetim Kurulu’nca özrü kabul edilmeyen üye görevinden çekilmiş sayılır. Bu yolla veya istifa ederek ayrılan üyenin yerine yedek üye alınır.

 

MADDE-19: Yönetim Kurulu’nun Görevleri

 

                        Yönetim Kurulu, Yasa, tüzük, Vakıf Senedi ve Genel Kurul kararları ile kendisine verilen diğer görevlerle birlikte aşağıdaki işleri yapar:

 

a)    Vakfı temsil etmek

 

b)    Vakfın amacına uygun kurum ve tesisler açmak, işletmek binalar kiralamak gerektiğinde yıkıp yeniden inşa ve tadilat yapmak, genişletmek, satmak, taşınmaz mal almak gibi Vakfın mal varlığına giren değerler üzerinde Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için uygun gördüğü tüm hukuki işlemleri yapmak,

 

c)    Vakfın gayesine uygun şirketler kurmak, şirketlere ortak olmak ya da ortaklıktan ayrılmak,

 

d)    Vakfın bütçe ve çalışma programlarını hazırlamak, Vakıf hesapları, harcamalar ve ödeme şekilleri için kuralları belirlemek,

 

e)    Yapılacak işleri programlamak, çalışma ilke ve önceliklerini tespit etmek, yönetmelikler hazırlamak ve gereğinde bunları değiştirmek,

 

f)     Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar vermek, vakıf gelirlerinin artmasını sağlamak,

 

g)    Vakıf’da çalışacak personelin ücretleri, işe alınması, işten çıkarılması ile ilgili kuralları belirlemek,

 

h)   Ölüm, istifa, devamsızlık ve diğer yasal nedenlerle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerini bir ay içinde yedek üyelerle tamamlamak,

 

i)     Kurucular Kurulu, Onur Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarını düzenlemek; çağırılar yapmak, gündem belirlemek.

           

MADDE- 20: Yönetim Kurulu üyeleri ücret almazlar. Ancak bir Yönetim Kurulu üyesi Vakıf çalışanı olarak görev alırsa, bu hizmet karşılığında kendisine ücret ödenebilir.

 

 

  1. D.   Danışma Kurulu:

 

MADDE- 21: Danışma Kurulu alacağı kararlarla, çalışma, plan, program ve projeler hakkında yol gösterir. Yönetim Kurulunca, çeşitli sanat ve kültür çerçevesinden seçilen toplam 10 üyeden oluşur. Danışma Kurulu çalışmaları gerektiği zamanlarda ve en az yılda bir kez toplanır. Kurul çalışma yönetimin kendi saptar.

 

 

  1. E.   Denetim Kurulu:

 

MADDE- 22: Denetim Kurulu, Kurucular Kurulunca üyeler arasından ya da dışarıdan üç asil, iki yedek üye olarak gizli oyla seçilir. İki yıllık çalışma dönemi için seçilen bu kurul, her altı ayda bir toplanarak, Vakfın gelir ve giderleriyle Vakfın hesaplarını, defterlerini inceler, sonuçlarını Yönetim Kuruluna, dönem sonu raporlarını Kurucular Kuruluna sunar.

 

 

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ

 

MADDE- 23:             Vakıf yönetim ve faaliyetleri, Yönetim Kuruluna bağlı bir Vakıf Müdürlüğü tarafından yürütülür. Vakıf Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekretere bağlı olarak çalışır. Vakıf Müdürü, çalışan personelin amiri olup, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz. Yönetim Kuruluna sunduğu yıllık rapor hakkında görüşünü açıklar, bilgi veriri. Vakıf Müdürü, ancak karara bağlanmış çalışmaları uygular.

 

 

ÜCRETLER

 

MADDE- 24: Vakıf organlarına seçilenler ücret almazlar. Ancak, Vakıf işleri ile ilgili yolculuklarında yapmış oldukları giderler, Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler doğrultusunda karşılanır.

 

Vakıf çalışanlarına ödenecek ücret ve yolculuk giderleri, Yönetim Kurulu tarafından her yıl, bütçe ile birlikte yeniden belirlenir.

 

 

HESAP DÖNEMİ

 

MADDE- 25: Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçe takvim yılına göre düzenlenir.

 

 

 

İMZA YETKİSİ

 

MADDE- 26: Vakıf borç altına koyacak bağlantılarda, ticari ve ekonomik ilişkilerde, bankalarda hesap açma ve kapatmalarda Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter, Vakıf Saymanı ve Vakıf Müdürü’nden en az ikisinin imzasının bulunması zorunludur.

 

 

VAKIF RESMİ SENEDİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

 

MADDE- 27:             Vakıf Senedi’nde değişiklik yapılması gereken durumlarda, Yönetim Kurulunun hazırlıkları tamamlaması üzerine, Kurucular Kurulu karar alabilir ve Vakıf Senedi değiştirilebilir.

 

 

TİCARET YASAĞI

 

MADDE- 28:             Vakıf organlarındaki görevliler, Vakıf ile ticari ilişki kuramazlar,

 

 

VAKIF SENEDİ’NİN AÇIKLAMASI

 

MADDE- 29: Vakıf Senedi’nde boşluk bulunan durumlarda 903 sayılı Kanun ve ilgili tüzük hükümleri uygulanır.

 

 

VAKIF ÜYELERİNİN ÖLÜMÜ

 

MADDE- 30: Vakıf kurucu üyelerinin ölümü durumunda Vakıf üyeliği biter.

 

              

VAKFIN SONA ERMESİ

 

 

MADDE- 31 (yeni şekil) 2 Mayıs 2007’de yapılan Kurucular Kurulu’nda kararlaştırılmış ve T.C. Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11.12.2007 gün, Esas No: 2007/241, Karar No: 2007/425 kararıyla tescil edilmiştir.

 

 

MADDE- 31:             Vakfın feshi Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurulunun onayı ile olur. Kurucular Kurulu Vakfın feshini onaylarsa, yönetim Kurulu “Tavsiye Kurulu” olarak görevine devam eder.

 

                        Kurucular Kurulu kararıyla Vakfın tasfiyesi sonunda kalan Ankara Arşivi ve Kitaplığı ve kalan mal varlığı, Ankara da ki Devlet , vakıf veya özel üniversitelerin ilgili fakültelerine veya aynı amaçla kurulmuş vakıf veya derneklere devredilebilir.

 

MADDE- 32: VAKFIN KURUCULARI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

                       

                        Murat KARAYALÇIN: Belediye Başkanlığı Konutu, Kızılay - Ankara

            Timur ERKMAN: Muzaffer Sarısözen Sokak No:4/12 Çankaya - Ankara   Aydın KÖYMEN: Atatürk Bulvarı No:158 Çankaya - Ankara

                        Selin İLKİN: Oran Sitesi 11 Evler Ankara

                        İlhan TEKELİ: Oran Sitesi 11 Evler Ankara

Afet Serpil BOZER: Cinnah Cd. No:80 1. Basın sitesi D/5 Çankaya-    Ankara